27 kwietnia 2016

Ukazała się nowa książka autorstwa Alicji Jagielskiej-Burduk, Wojciecha Szafrańskiego oraz Łukasza Gawła, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk-Warszawa 2016. Będzie ona stanowiła od przyszłego roku akademickiego podstawową lekturę w ramach przedmiotów z zakresu ochrony dziedzictwa na kierunku prawo, prawo europejskie i administracja. Egzemplarze zostaną przekazane do biblioteki WPiA UAM. 

25 kwietnia 2016

Lokalny konkrus prawa rzymskiego (edycja 2016)

Wyniki lokalnego konkursu prawa rzymskiego (edycja 2016) 
Do etapu finałowego lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego awansowali:
1) Łukasz Jarecki - 25 pkt
2) Kamil Golec - 20 pkt
3) Marcin Tomczak - 20 pkt
4) Michalina Kowala - 19 pkt
5) Igor Gontarz - 18 pkt
6) Katarzyna Weber - 17 pkt
7) Rafał Świergiel - 17 pkt
8) Weronika Listowska - 17 pkt

Etap finałowy odbędzie się w dniu 25 maja 2016 roku w Sali Senatu UAM (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1). Początek o godzinie 9:00.
Gratulujemy awansu!
***

Etap Lokalny konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" edycja 2016

Konkurs organizowany jest Uniwersytecie przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań .
Konkurs adresowany jest do studentów I roku prawa.

Eliminacje etapu lokalnego odbędą się w poniedziałek 16 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w auli prof. Radwańskiego CIN. Zadaniem uczestników polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, w którym zakres pytań pokrywa się z zakresem pytań egzaminacyjnych.
UWAGA!
W celu wzięcia udziału w konkursie należy dokonać zapisu poprzez wysłanie wiadomości na adres: zapisy@poznan.elsa.org.pl. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, rok studiów oraz tryb (stacjonarne, niestacjonarne). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to czwartek 12 maja 2016 roku.
 
Eliminacje wyłaniają ósemkę finalistów etapu lokalnego. Finał etapu lokalnego odbędzie się w drugiej połowie maja (dokładny termin zostanie jeszcze ogłoszony).

Ósemka finalistów etapu lokalnego uzyskuje zwolnienie z kazusu na egzaminie (na tych samych zasadach co student, który uzyskał ocenę 4.5 lub 5.0 w ramach konwersatorium) lub możliwość zdawania egzaminu ustnego.
Trójka laureatów etapu lokalnego awansuje do etapu krajowego oraz może skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z prawa rzymskiego z oceną 5.0, 4.5 albo 4.0 (w zależności od poziomu finału).

Ogólnopolski finał konkursu prawa rzymskiego odbędzie się w tym roku w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 toku (czwartek).

*Do ogólnopolskiego finału można zakwalifikować także bezpośrednio, pisząc pracę na zadany temat (szczegóły w ogłoszeniu o konkursie (TUTAJ).

Regulamin ogólnopolskiego konkursu znajdą Państwo na stronie
http://www.konkursprawarzymskiego.pl/regulamin-konkursu-prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny.html

Zapraszamy!

Program VIII edycji międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (2017)

Szczegółowe informacje nt. przebiegu etapu finałowego
Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. Tomasz Giaro (UW), dr Aleksander Grebieniow (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych.
Wydział Prawa i Administracji UAM reprezentowali: Maria Katańska, Szymon Adamczyk oraz Krzysztof Dwiecki.  świetnego występu na Finale Ogólnopolskiego Konkurs z Prawa Rzymskiego!

W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatkami VIII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – Sebastian Juszczak (UW)
II miejsce – Krzysztof Dwiecki (UAM)

Miejsca trzeciego nie przyznano. Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć w drugiej połowie 2017 roku.


***

OGŁOSZENIE: VIII edycja Ogólnopolskiego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

W roku akademickim 2016/2017 finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w piątek, 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu (spotkanie w hallu Budynku D Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10 o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 30 maja 2017 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału VIII edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 17 maja 2017 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w VIII edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 24 maja 2017 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.
Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35.000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:
  1. Interpretacja umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
  2. Prawo rzymskie a nowożytne ograniczenia prawa własności w interesie publicznym
  3. Swoboda testowania a forma testamentu – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Wrocławia będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:15.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:
  1. www.konkursprawarzymskiego.pl
  2. www.rzym.amu.edu.pl
  3. http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/
  4. www.law.uj.edu.pl/users/kprz/
Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: konkursprawarzymskiego@gmail.com

Zalecana literatura obejmuje:
  1. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;
  2. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.
Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa.
Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

22 kwietnia 2016

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 25.04. (poniedziałek)

Z powodu rozmów rekrutacyjnych na Erasmusa prof. Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek). Zaintersowanych Profesor przepraszana dyżur we wtorek 26.04.2016r.

Zmiana godziny dyżuru dra Jana Andrzejewskiego w dniu 25.04.2016 (poniedziałek)

Dyżur dra Jana Andrzejewskiego w dniu 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) odbędzie się wyjątkowo wcześniej - w godzinach 10:45-11:45 (a nie 12:00-13:00).

20 kwietnia 2016

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Z powodu udziału w konferencji organizowanej przez Wydział prof. A. Gulczyński odwołuje dyżur w dniach  22 i 29 kwietnia. Możliwy jest kontakt mailowy, również w sprawie ustalenia terminu spotkania. Dyżur w dniu 26 kwietnia odbędzie się w pok. 14 w budynku dziekanatu

19 kwietnia 2016

Zmiana miejsca odbywania dyżuru w dniu 19 kwietnia br. - dr hab. J. Wiewiorowski

Z powodu udziału w wyborach dziekana WPiA w dniu 19 kwietnia br. dyżur odbywać będę wyjątkowo w sali 1.2 CIN, w godzinach 12.00-13.00.

Z poważaniem
J. Wiewiorowski

16 kwietnia 2016

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 19 kwietnia 2016 (wtorek)

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Wojciech Dajczak odwołuje swój dyżur w dniu 19 kwietnia 2016 roku (wtorek).

15 kwietnia 2016

Wyniki HPS z dnia 11 IV br.

Szanowni Państwo,
poniżej wyniki w poszczególnych grupach:

1) godz. 11.00:
1 dst-; 2 ndst+; 3 ndst+; 4 dst+; 5 dst-; 6 dst; 7 ndst+; 8 dst-; 9 dst; 10 dst-; 11 db-; 12 db; 13 dst-; 
14 ndst+; 15 ndst; 16 ndst+; 17 ndst+; 18 db; 19 db+; 20 ndst+; 21 ndst+; 22 ndst; 23 dst+; 
24 ndst+

2) godz. 12.30: 
1 ndst+;  2 ndst;  3 ndst+; 4 dst-;  5 db-, 6 ndst;  7 ndst+;  8 dst-; 9 dst+; 10 dst; 11 dst; 12 ndst;  13 ndst+;  14 dst-; 15 db-; 16 db-; 17 ndst; 18 dst+; 19 db-; 20 ndst!!!  

3) godz. 14.00: 
1 ndst; 2 db-; 3 ndst+; 4 ndst+; 5 db; 6 dst; 7 ndst+;  8 ndst;  9 ndst+; 10 ndst; 11 ndst +; 12 dst+; 13 ndst;  14 dst+;  15 dst; 16 db-;  17 ndst+; 18 dst; 19 dst; 20 dst+; 21 ndst+; 22 dst; 
23 ndst+

4) godz. 15.45: 
1 ndst+;  2 dst-; 3 dst; 4 dst-; 5 dst; 6 dst-; 7 ndst; 8 ndst+; 9 ndst; 10 dst; 11 ndst+;  12 ndst; 13 ndst+; 14 ndst; 15 db-; 16 dst-

Gratuluję wszystkim, którzy zdali.
Wojciech Szafrański

05 kwietnia 2016

Termin warunku z przedmiotu "Prawo rzymskie" - 25.04. (poniedziałek)

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że wyznaczony został termin egzaminu z przedmiotu "Prawo rzymskie" dla osób na warunku. Egzamin odbędzie się w dniu 25.04.2016 (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Auditorium Maximum w CIN. Zapisy przez system USOS.

Zmiana godziny dyżuru mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli w dniu 18.04.2016 (poniedziałek)

Dyżur mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli w dniu 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) zostaje wyjątkowo przeniesiony na godz. 8:00-9:00.

Odwołane dyżury mgr Aleksandry Grześkowiak

Z uwagi na udział w szkoleniach mgr Aleksandra Grześkowiak odwołuje swoje dyżury w dniach 5.04. (wtorek) oraz 8.04. (piątek). Możliwy jest kontakt mailowy.

03 kwietnia 2016

Dyżur prof A Gulczyńskiego

Z powodu wyjazdu służbowego prof. A. Gulczyński odwołuje dyżur w dniu 5 kwietnia.
Jak zwykle - możliwy jest  kontakt mailowy

02 kwietnia 2016

Zaproszenie na prelekcję mgr. Piotra Alexandrowicza (wtorek, 5. kwietnia, godz. 18:00, CIN s. 2.3.)

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zaprasza na spotkanie z
mgr. Piotrem Alexandrowiczem,
doktorantem naszej Katedry, który wygłosi prelekcję pt.
"Od obietnicy do zobowiązania. 
Odkrycie swobody umów w średniowiecznej nauce prawa kanonicznego"
Spotkanie odbędzie się we wtorek 5.04.2016 r. o godz. 18:00 CIN s. 2.3.

Link do wydarzenia na Facebooku
https://www.facebook.com/events/1574409859540483/