30 października 2013

Z życia Katedry

Kwiecień 2014

W dniu 15 kwietnia 2014 r. na odbywającej się w Krakowie konferencji "50 lat k.c. Sens i nonsens rekodyfikacji" mgr Jan Andrzejewski wygłosił referat pt. "Czy art. 388 kc jest potrzebny? Wyzysk w kodeksie cywilnym oraz w tzw. perspektywie kodyfikacyjnej - spojrzenie krytyczne i wnioski de lege ferenda".

***

Marzec 2014

W zeszycie drugim na 2013 rok Czasopisma Prawno-Historycznego ukazały się:
1) artykuł mgra Jakuba Stolarka zatytułowany "Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis".
/J. Stolarek, Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis, Czasopismo Prawno-Historyczne tom XLV zeszyt 2/2013, s. 329-342)/
2) recenzja "Władysław Rozwadowski, Opera minora, t. 1-2, 2013" autorstwa prof. Wojciecha Dajczaka
3) recenzja książki prof. Wojciecha Dajczaka "The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists, 2012" autorstwa prof. Rafała Wojciechowskiego

W dniu 29 marca 2014 r. na konferencji w ramach cyklu "The Milestones of Law in the Area of the Europe 2014" (tegoroczny temat: "Influence of the case-law on the formation of jurisprudence and the influence of jurisprudence on the formation of case-law") organizowanej przez Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) mgr Jan Andrzejewski wygłosił referat zatytułowany: "Vicious circle of noninfluence as a result of progressive positivism in area of private law. A Polish example of exploitation (Article 388 of the Civil Code – k.c.)".

W dniu 25 marca 2014 r. odbyło się spotkanie koła naukowego Bona Fides, zatytułowane: Psychologia ewolucyjna dla prawników?”, które poprowadził dr hab. Jacek Wiewiorowski.

W dniu 25 marca 2014 r. odbyło się spotkanie naukowe Katedry. Prelegentem był mgr Jan Andrzejewski, który przedstawił stan zaawansowania przygotowywanej pracy doktorskiej pt. "Laesio enormis i wyzysk. Tradycja prawna a przeciwdziałanie nieekiwalentności świadczeń w prawie prywatnym Austrii, Niemiec i Polski". 

Dnia 14 marca 2014 r. w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych” zorganizowana przez Koło Naukowe „Bona Fides”. Więcej informacji tutaj.

***

Luty 2014 

W dniu 20 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie naukowe Katedry. Prelegentem był mgr Jakub Stolarek, który przedstawił koncepcję przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczącej instytucji pars legitima w ius commune.  

***

Styczeń 2014 

W dniu 31 styczni 2014 roku w Salzburgu odbyło się seminarium międzynarodowego stowarzyszenia ARISTEC (www.aristec.it) pod hasłem "Der Kauf vom Römischen Recht bis zum Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht", na którym prof. Wojciech Dajczak wygłosił referat "Der Kauf im polnischen Obligationenrecht von 1933 - Erfolgsbeispiel der Angleichung des Kaufrechts in Europa".

Zakończyło się postępowanie habilitacyjne dra hab. Jacka Wiewiorowskiego. W dniu 21 stycznia 2014 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM podjęła uchwałę nr 64/2013-2014 w sprawie nadania drowi Jackowi Wiewiorowskiemu stopnia doktora habilitowanego. Gratulujemy!

***

Grudzień 2013

W dniu 19 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie naukowe Katedry. Głównym prelegentem był mgr Tymoteusz Mikołajczak, który przedstawił dalsze rozdziały przygotowywanej pracy doktorskiej nt. communis opinio w ius commune.

W czasopiśmie "Forum Prawnicze" ukazał się artykuł mgra Jakuba Stolarka pod tytułem "Kiedy wiking zmienia się w bankiera... O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie w 2008 roku".
/J. Stolarek, Kiedy wiking zmienia się w bankiera... O zmianach w islandzkim prawie bankowym po kryzysie w 2008 roku, Forum Prawnicze nr 4(18)/2013, s. 38-47; numer dostępny w formie elektronicznej na stronie  http://forumprawnicze.eu)

W czasopiśmie "U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze" ukazał się artykuł dra hab. Jacka Wiewiorowskiego "Szczegóły geograficzne w Notitia dignitatum in partibus Orientis".
/J. Wiewiorowski, Szczegóły geograficzne w Notitia dignitatum in partibus Orientis, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze nr 12 (2013), s. 149-181/

W dniu 10 grudnia 2013 roku w Sali Balkonowej CK Zamek prof. Andrzej Gulczyński wygłosił wykład zatytułowany „Czy można zobaczyć i pokazać prawo?”.

***

Listopad 2013

Nakładem Wydział Prawa i Administracji UAM ukazała się publikacja pokonferencyjna: "Umowa sprzedaży : wspólnota tradycji prawnej - idea unifikacji - uniwersalne problemy praktyczne", wydana pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka oraz pod redakcją Adama Dassuja i Mikołaja Labijaka (wydawca - Wydział Prawa i Administracji UAM. Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego - Koło Naukowe Prawa Rzymskiego "Bona Fides", Poznań 2013, ISBN 978-83-935694-1-0, ss. 121).
Spis treściW dniach 22-24 listopada 2013 roku Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zorganizowało seminarium naukowe poświęcone tematowi „Prawo a język”, które odbyło się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Więcej informacji tutaj.

W dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek) odbyło się spotkanie naukowe Katedry, podczas którego w szczególności doktorantki Aleksandra Wojciechowska oraz Joanna Kruszyńska przedstawiły swoje plany badawcze.
Siedzą od prawej: prof. Andrzej Gulczyński, dr Jacek Wiewiorowski, prof. Wojciech Dajczak, Tymoteusz Mikołajczak, Jan Andrzejewski, Aleksandra Guminiak, Joanna Kruszyńska, Aleksandra Wojciechowska, Jakub Kruczek, dr Wojciech Szafrański, Marcin Lis, Adam Kozak.

W dniu 5 listopada 2013 roku (wtorek) gościliśmy prof. J. Michaela Rainera z Uniwersytetu w Salzburgu, który w sali Zeta CIN w ramach cyklu wykładów im. Profesora Zygmunta Lisowskiego wygłosił prelekcję pt. "The importance of Roman Law in our Time".

***

Październik 2013 roku

W dniu 29 października 2013r. w CIN odbyło się spotkanie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego  "Bona Fides", na którym prelekcję "Altruizm w prawie zobowiązań – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia" wygłosiła Joanna Kruszyńska.   


W dniu 24 października 2013r. na konferencji "European Law Days 2013: Forschungskolloquium Geschichte und Perspektiven des Eigentums in Europa. Vom geteilten Eigentum zum modernen Eigentumsbegriff – und zurück?" w Osnabrück (Niemcy) 
prof. Wojciech Dajczak wygłosił referat 
"Der Begriff der Sache (res) in der römisch-rechtlichen Tradition und die Frage des EigentumsgegenstandesNa rynku wydawniczym ukazała się  książka "Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Erfahrungen und Perspektiven zwischen Deutschland, Polen und den lusitanischen Rechten" (seria Schriften zur Entwicklung des Privatrechtssystems - Vol. 10, wyd. Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, ss. 556, ISBN 978-3-631-62831-7) pod redakcją prof. Christiana Baldusa i prof. Wojciecha Dajczaka.
W monografii:
prof. Wojciech Dajczak jest autorem rozdziałów: 
- Die Natur des Vertrages vs. Natur des Rechtsgeschäfts. Die Frage nach der speziellen Leistungsfähigkeit der "Natur"-Klausel als der Grenze der Vertragsfreiheit (s. 139-154); 
- Der Begriff der „Sache“ (res) in der europäischen Rechtstradition und seine Auswirkungen auf die Entwicklung der polnischen Privatrechtsdogmatik im 20. Jahrhundert (s. 403-417).
prof. Andrzej Gulczyński jest autorem rozdziału: 
- Der Allgemeine Teil und das Familienrecht im Kontext des Diskurses um die Einheit des Privatrechts in Polen (s. 421-448)   
Spis treści: http://www.peterlang.com/download/toc/71216/toc_262831.pdf 


Joanna Kruszyńska otrzymała I nagrodę w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM (2013 r.).


Do Katedry dołączyli nowi doktoranci stacjonarni: Aleksandra Guminiak, Jakub Kruczek, Joanna Kruszyńska i Aleksandra Wojciechowska.


Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się książka dra Jacka Wiewiorowskiego pt. "Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji" (Poznań 2012, ISBN:    978-83-232-2496-9, ss. 385).
Link do monografii na stronie Wydawnictwa Naukowego UAM