24 listopada 2008

mgr Adam Kozak

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
czwartek, godz. 8.15-9.15
mail: amkozak@amu.edu.pl

 
Adam Kozak (ur. 1987 r.) jest absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2006 został finalistą XXXII Olimpiady historycznej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2012 roku. Jego praca magisterska przygotowana pod kierownictwem prof. A. Gulczyńskiego zatytułowana „Pleszewskie prawo miejskie w świetle zapisek z księgi radzieckiej 1485-1519” uzyskała wyróżnienie w Konkursie im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2011/2012. W 2013 roku uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tytuł zawodowy licencjata na kierunku historia.
Od roku akademickiego 2012/2013 jest doktorantem w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na średniowiecznym prawie miejskim w Polsce, naukach pomocniczych historii (ze szczególnym uwzględnieniem paleografii i kodykologii) oraz edytorstwie historycznym.

18 listopada 2008

egzamin z prawa rzymskiego dla powtarzających rok

Egzamin z prawa rzymskiego dla osób powtarzających przedmiot lub rok odbędzie się w dniu 15. grudnia o godz. 15.00 w sali 02 (Collegium Iuridicum). Następny termin egzaminu bedzie wyznaczony w roku 2009 i oparty na zasad wskazanych w sylabusie na rok akademicki 2008/2009

Wojciech Dajczak

03 listopada 2008

Europejskie prawo publiczne – europejska tradycja prawna

Wykładowca: dr Andrzej Gulczyński

Cel przedmiotu – ukazanie genezy europejskiej kultury prawnej i instytucji współczesnego prawa publicznego, związków tradycji ze współczesną kulturą prawną, związków prawa i myśli prawniczej ze społecznym funkcjonowaniem prawa, pojęć i elementów tworzących europejską kulturę prawną, cech poszczególnych systemów prawnych, tendencji ewolucji wybranych instytucji prawnych

PROGRAM:
1. Kultura – koncepcje pojmowania i definiowania; kultura prawna
2. Główne kultury prawne współczesnego świata
3. Dziedzictwo greckie, rzymskie i chrześcijańskie kultury prawnej Europy
4. Państwo i prawo – ewolucja pojmowania i definiowania.
5. Źródła prawa (prawo zwyczajowe, stanowione, precedens, umowa międzynarodowa, umowa, akt administracyjny; szkoły prawa; kodyfikacja prawa, unifikacja, harmonizacja)
6. Rola prawników w tworzeniu i stosowaniu prawa. Uniwersytety a nauka zawodu.
7. Koncepcje systematyzowania prawa – prawo publiczne a prawo prywatne.
8. Kształtowanie gałęzi i działów prawa
9. Kształtowanie głównych zasad i instytucji prawa karnego
10. Kształtowanie głównych zasad współczesnego procesu (np. in dubio pro reo,
audiatur et altera pars, domniemanie niewinności, dwuinstancyjność; jak zastąpić tortury?)
11. Przestrzeń, granice, miejsca. Rozprzestrzenianie się prawa. Centrum a prowincja.
12. Państwo a instytucje ponadpaństwowe (związki państw, Kościół, organizacje międzynarodowe)
13. Kształtowanie relacji państwo-Kościół
14. Jednostka a zbiorowość (narodowość, obywatelstwo, imię i nazwisko; „mniejszość” a „większość”; język urzędowy, język „większości” i język „mniejszości”)
15. Prawa człowieka – pojęcie, geneza, koncepcje ochrony.
16. Wartości europejskiej kultury prawnej, ich klasyfikacje (tolerancja, samorząd, demokracja, pokój, przedawnienie – przebaczenie, słuszność, sprawiedliwość, pewność moralna, świadomość prawna, autorytet prawa)

Podręczniki

• Roman Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Wyd. 6. Warszawa 2007
• Katarzyna Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa, Warszawa 2000
• Stanisław Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004
• Maria Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1995
• Podręczniki historii prawa, monografie i artykuły odnoszące się do poszczególnych zagadnień