05 października 2006

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński


Urodzony w Pleszewie, absolwent tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego (1980) oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM (1985). Pracę magisterską i doktorską przygotował pod kierunkiem prof. dr. Witolda Maisla.
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UAM na stanowisku asystenta od 1991 r., a na stanowisku adiunkta od 1993 r.
Zainteresowania badawcze skupia na prawie osobowym w XIX w. i XX w., archeologii prawnej i historii ustroju Polski okresie międzywojennym. Autor ponad 40 publikacji, w tym dwóch monografii i wyboru źródeł do ćwiczeń. Prowadzi wykład monograficzny z zakresu archeologii prawnej, ikonografii prawnej oraz europejskiej kultury prawnej.
Laureat III nagrody w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie oraz nagród rektorskich w latach 1992, 1995. Staże na uniwersytetach zagranicznych: Marburg (1991), Wiedeń (1992, 1993, 1999, 2002).
Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji od 1996 r., członek Senatu UAM (1999-2002), członek senackiej komisji ds. rozwoju Uczelni (1999-2000), Prezes Chóru Akademickiego UAM (1990-1993), członek Rady Bibliotecznej (1998-1999), członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na studia prawnicze. Redaktor serii "Magistri Nostri. Sylwetki Profesorów Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu".


PUBLIKACJE

Książki
 • Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Poznań 1995 [1996], ss. 250.
 • Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych. Zebrali i opracowali A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, pod red. B. Lesińskiego. Poznań 1995, ss. 390.
 • Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski 1872-1949, Pleszew 1995, ss. 125.
 • Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego. Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył A. Gulczyński, Poznań 2000, ss. 125
 • Wielkopolanie XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją A. Gulczyńskiego. Poznań 2001, ss. 700.
 • Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych [wspólnie z: B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski]. Wydanie drugie, poprawione i zmienione. Poznań (2002), ss. 437.
 • Alfred Ohanowicz. Wybór prac,opracował…, Wstęp Z. Radwański, C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 1234.
 • Prawnicy, KMP 2008 nr 3, ss. 418 [redakcja tomu].
Artykuły
 • Geneza Ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” T. 35:1990, s. 89-116.
 • Litewskie prawo prasowe, „Państwo i Prawo” R. 45:1990, s. 81-89.
 • Rada Ludowa na Powiat Pleszewski (1918-1919), „Rocznik Kaliski” T. 22:1991 [1992], s. 59-96
 • Odznaki władzy nadburmistrza i prezydenta Poznania, „Kronika miasta Poznania” 1991 [1992] nr 1-2, s. 169-180.
 • Wojewoda Ludwik Bociański i jego wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, „Rocznik Kaliski” R. 23:1992 [1993] s. 103-129.
 • Stanisław Leopold Suchocki, „Kronika Wielkopolski” R. 1993 nr 1(64) s. 115-118, fot.
 • Stan cywilny i jego rejestracja na ziemiach polskich pod zaborem austriackim, CPH T. 45:1993 z. 1-2, s. 101-117.
 • Wizyty premiera i obrady rządu w Poznaniu w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej, KMP 1993 [1994] nr 3-4, s. 224-244.
 • Profesor Witold Maisel – historyk wielkopolskiego prawa, „Kronika Wielkopolski” nr 4(71) z 1994 r., s. 115-118.
 • Zamek w Poznaniu jako siedziba władz polskich w okresie międzywojennym, w: Historia prawa – Historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus. Pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej i H. Olszewskiego. Poznań 1994, s. 325-340.
 • Witold Maisel - badacz dziejów Poznania, twórca polskiej archeologii prawnej, KMP 1995, nr 1, s. 262-274.
 • Zamek cesarski w Poznaniu w świetle interpelacji poselskiej z 1921 r., KMP 1996 nr 1, s. 271-277.
 • „Poznański” Sejm Dzielnicowy, czyli uwag kilka o korzeniach parlamentaryzmu odradzającej się Polski, KMP 1998 nr 4, s. 9-26.
 • Władze miasta Poznania w okresie międzywojennym, KMP 1999 nr 1, s. 213-229.
 • Stanisław Adamski (1875-1967), w: Wielkopolanie XX wieku, Poznań 2001, s. 19-37.
 • Seweryn Samulski (1866-1935), w: Wielkopolanie XX wieku, Poznań 2001, s. 451-463.
 • Władysław Seyda (1863-1939), w: Wielkopolanie XX wieku, Poznań 2001, s. 483-499.
 • O torturach i karach w dawnym Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2001, ss. 24.
 • Stanisław Wachowiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej, w: Czasy, które przeżył. Dr Stanisław Wachowiak (1890-1972) – polityk, działacz gospodarczy i społeczny, pod red. E. Mikołajczaka i P. Starchanowskiego. Inowrocław 2002, s. 35-57.
  Cywilnoprawne skutki cudzołóstwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, w: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VII, Łódź 2002, (Księga dedykowana prof. Bogdanowi Lesińskiemu), s. 235-255.
 • Pranger in Polen. Stand und Forschungsperspektiven, w: Stadtrecht, Roland und Pranger. Hrsg. von Dieter Pötschke, Berlin 2002, s. 352-377, 384-385.
 • Ustrój organów kontroli państwowej w latach 1918-1921 w byłej dzielnicy pruskiej, w: Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, pod red L. Trzeciakowskiego i P. Matusika. Poznań 2002, s. 53-72.
 • Stanowisko prawne poznańskiego kata w świetle umów zawieranych z miastem w XVII i XVIII wieku, w: Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, pod red. H. Olszewskiego, Poznań 2002, s. 93-105.
 • Pamin Feliks (1894-1936), w: Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, pod red. A. Czubińskiego i B. Polaka, Poznań 2002, s. 269-270.
 • Sopałowicz Kazimierz (1898-1919), w: Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. A. Czubińskiego i B. Polaka, Poznań 2002, s. 338-339.
 • Pastorały biskupów poznańskich, KMP 2003 nr 1, s. 314-332.
 • O poznańskim pręgierzu, KMP 2003 nr 2, s. 153-171.
 • Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej i siedziba Uniwersytetu Poznańskiego/ Das Schloss als Residenz des polnischen Präsidenten und Sitz der Posener Universität, w: Kaiserschloss Posen. Von der „Zwingburg im Osten” zum Kulturzentrum „Zamek”/Zamek cesarski w Poznaniu. Od pruskiej „warowni na wschodzie” do Centrum Kultury „Zamek”, Potsdam-Poznań 2003 s. 145-165.
 • Zmiana nazwiska w polskim prawie administracyjnym, „Czasopismo Prawno-Historyczne” T. 55:2003 z. 1, s. 99-148.
 • „Obcy” wśród „swoich”. Uwagi o problemach zmiany nazwisk w polskim prawie XX wieku, w: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee- prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18 września 2002 roku, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka. Białystok 2003, s. 732-749.
 • Zygmunt Lisowski 23 X 1923 – 31 VIII 1924. W: Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis, pod red. Tomasza Schramma, współpraca Anna Marciniak, Poznań 2004, s. 27-35.
 • Antoni Peretiatkowicz 1 IX 1936 – 31 VIII 1939. W: Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis, pod red. Tomasza Schramma, współpraca Anna Marciniak, Poznań 2004, s. 113-124.
 • Die für die Anwendung des deutschen Privatrechts zuständigen Mitglieder des polnischen Obersten Gerichtshofes zwischen 1920 und 1939, w: Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis. Das BGB-Sachenrecht in der polnischen höchstrichterlichen Rechtsprechung in den Jahren 1920-1939. Tradition und europäische Perspektive, Hrsg. W. Dajczak, H.G. Knothe, Berlin 2005, s. 77-101.
 • Das Posener Residenzschloss. Wandlungen einer Residenz. Rechtsarchäologische und rechtsikonographische Aspekte, „Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde“ Bd. 22:2005, s. 123-168).
 • Das Napoleonisches Gesetzbuch (Code civil) und sein Einfluss auf die Stabilisierung des Familiennamens in den polnischen Gebieten, „Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte“ R. 27: 2005, nr 1/2, s. 28-48.
 • Problemy ekonomicznych podstaw państwa w debatach i uchwałach Polskiego Sejmu Dzielnicowego (1918), w: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, pod red. Daniela Bogacza i Marka Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 893-906.
 • Udział Pleszewian w Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918), „Rocznik Pleszewski” 2005, s. 72-78.
 • Annulus episcopalis. Zarys problematykli ikonograficzno- i archeologicznoprawnej, w: Biżuteria w Polsce. Treści – teksty – przesłania, Toruń 2006, s. 37-47, 169-172.
 • Stelmachowski Bronisław Antoni (1883-1940), adwokat, sędzia Sądu Najwyższego, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XLIII, Warszawa-Kraków 2005, s. 363-365.
 • Antoni Peretiatkowicz. Redaktor naczelny [„Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”] 1921-1939, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. 58:2006 z. 2, s. 69-72
 • Romanische Krummstäbe – Eine rechtsikonographische Analyse, w: Zur Geschichte des Rechts. Festschrift für Gernot Kocher zum 65. Geburtstag, Hrsg. von Markus Steppan und Helmut Gebhardt, Graz 2006, s. 117-131.
 • Józef Górski – droga na szczyty prawniczej kariery, „Rocznik Pleszewski” 2006, Pleszew 2007, s. 51-58.
 • Stelmachowski Bronisław Antonin (1883-1940), prof. UP, sędzia SN, członek Komisji Kodyfikacyjnej, prezes SA w Poznaniu, w: Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 2, z. 3-4: M-Ż, Warszawa 2007, s. 478-482.
 • Rechtsikonographische Aspekte polnischer Staatssymbolik, „Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde“, Bd. 24:2007, s. 117-159.
 • Rechtliche Inschriften am Posener Rathaus, „Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde“, Bd. 24:2007, s. 85-116.
 • Sacrum i profanum. Ideowe treści cesarskiej rezydencji w Poznaniu, w: Cuius Regio Eius Religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006, [tom] 2, red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska, Lublin 2008, s. 227-246.
 • Z Poznania do Warszawy. Drogi awansu sędziów Sądu najwyższego w okresie II Rzeczypospolitej, KMP 2008 nr 3, s. 231-252.
 • Witold Maisel, Droga do togi i biretu, do druku przygotował..., KMP 2008 nr 3, s. 253-266.
 • Bolesław Filipiak, Sztuka sprawiedliwości i prawa. Z notatek audytora i dziekana Roty Rzymskiej, wybrał i opracował..., KMP 2008 nr 3, s. 325-342.
Recenzje
 • Polskie czasopisma religijno-społeczne XIX wieku. Materiały do katalogu pod red. B. Lesisz, Cz. Drapińskiej, B. Olszewskiego, ks. K. Marcinkowskiego. Warszawa-Lublin 1988 – „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” T. 29:1990 z. 2, s. 136-138.
 • Listy z Poznania. Wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku. Wybór tekstów, objaśnienia i wstęp Jan Data. Poznań 1988 – „Zeszyty Prasoznawcze” R. 31:1990, z. 2-4, s. 166-168.
 • Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831-1870. Bibliografia. Opr. B. Zakrzewska-Nikiporczyk – „Zeszyty Prasoznawcze” R. 31:1990, z. 2-4, s. 165-166.
 • Sejm Czteroletni w świetle korespondencji zagranicznych dyplomatów. Benedikt de Caché, Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie. Raporty B. de Cachégo do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu (styczeń - sierpień 1792). Z rękopisu przełożył, wstępem i przypisami opatrzył H. Kocój. Warszawa-Kraków 1988; Girolamo Lucchesini, Listy do Fryderyka Wilhelma II. Obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty. Przekład, wstęp i opracowanie H. Kocój. Warszawa 1988 – „Życie i Myśl” R. 39:1991 z. 5/6, s. 125-128.
 • Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego, praca zbior. pod. red. Henryka Kocója. Katowice 1988, ss. 267. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 879 – „Studia Historyczne” T. 34:1991 [1992], nr 4 s. 650-653
 • W. Krystyna Ceglarek, Bibliografia pamiętników wielkopolskich 1919-1983. Poznań 1989, ss. 210 – „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” T. 31:1992 z. 1, s. 139-140.
 • J. Mikołajczak, Kpinki i docinki. Z zapisków o satyrze poznańskiej. Poznań 1989, s. 210 – „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” T. 31:1992 z. 1, s. 141-142.
 • K. Chłapowski, Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa 1996 – PiP R. 52:1997 z. 1, s. 101-102.
 • Jacek Czajowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922-1927. Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999 – CPH T. 52:2000, z. 1-2, s. 409-413.
 • Louis Carlen, Orte, Gegenstände, Symbole kirchlichen Rechtslebens. Eine Einführung in die kirchliche Rechtsarchäologie. Universitätsverlag, Freiburg Schweiz (1999), ss. 196 – CPH T. 53:2001, z. 1, s. 363-368
 • Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r. Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Bogusław Polak. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999, ss. 215 – CPH T. 53:2001, z. 1, s. 390-393.
 • Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, hrsg. von Dr. Louis Carlen, Band 13-18, Zürich 1991-2000 – CPH T. 53:2002, z. 2 s. 326-336.
 • Sophia Kemlein, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim. Przekład opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Makowski. Tłumaczyła Zenona Choderny-Loew. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 481 – CPH T. 53:2002, z. 2 s. 347-351.
 • Claudia Kraft, Europa im Blick der polnischen Juristen. Rechtsordnung und juristische Profession in Polen im Spannungsfeld zwischen Nation und Europa 1918-1939 (=Ius Commune Sonderhefte 156). Klostermann, Frankfurt/Main 2002 – ZNR R. 26:2004, nr 1/2, s. 161-163.
 • Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, herausgegeben von Dr. Louis Carlen, Band 19-20, Schulthess, Zürich, Weidmann, Hildesheim 2001-2003 – CPH T. 56:2004 z. 1, s. 351-353.
 • Elisabeth Berger, Erwerb und Änderung des Familiennamens, Peter Lang – Europäischer Verlag der Wissenschaften (= Rechts- und Sozialwissenschaftliche Reihe Bd. 29, Hrsg. Von Wilhelm Brauneder), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2001, ss. 219 – CPH T. 56:2004 z. 1, s. 359-362.
 • Festschrift für Gernot Kocher zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Helfried Valentinitsch und Markus Steppan (= Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien, Band 59). Leykam, Graz 2002, ss. 396 – CPH T. 56:2004 z. 2, s. 406-408.
 • Michael Wagner-Kern, Staat und Namensänderung. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert (=Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd.35), Mohr Siebeck, Tübingen 2002, ss. XVII+459 – CPH T. 57:2005, z. 1, s. 423-426.
 • Colette Brunschwig, Visualisierung von Rechtsnormen. Legal Design (= Züricher Studien zur Rechtsgeschichte, Bd. 45), Zürich 2001, ss. 368 – CPH T. 57:2005, z. 1, s. 435-439.
 • Nicole Arndt, Die Geschichte und Entwicklung des familienrechtlichen Namensrechts in Deutschland unter Berücksichtigung des Vornamensrechts (=Münchener Juristische Beiträge 34), Utz, München 2004, 246 S. – ZNR R. 28:2006 nr 3/4 s. 518-520.
 • Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, hrsg. von Louis Carlen, Bd. 21-22, Schulthess, Zürich, 2004-2005 – CPH T. 58:2006 z. 1, s. 280-283.
 • Katarzyna Bogacka, Pastorały w Polsce XI-XVIII w., Marki 2004, Wydawnictwo Michalineum, ss. 554 – CPH T. 58:2006 z. 1, s. 287-295.mmm
Inne
 • Harcerstwo pleszewskie do roku 1939. Pleszew 1986.
 • Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1966/67 - 1991/92. Opracował A. Gulczyński. Poznań 1992, ss. 81.
 • Sylwetki zasłużonych pleszewian z okresu pruskiej niewoli. Pleszew 1992 [1993] ss. 30. Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie.
 • Ogród jordanowski, dom parafialny i ogrody działkowe - dzieło ks. Kazimierza Niesiołowskiego. Pleszew 1993, ss. 59. Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie.
 • Powiat pleszewski, Poznań 1999, Wydawnictwo WBP, ss. 113, [wspólnie z: P. Anders, J. Jackowski]
 • Muzeum Regionalne w Pleszewie, „Rocznik Kaliski” R. 18:1985, s. 299-302, fot.
 • Zarys dziejów ogrodu jordanowskiego w Pleszewie (1901-1939), „Rocznik Kaliski” R. 19:1986 [1987], s. 117-142.
 • Z dziejów prasy pleszewskiej w latach 1853-1939, „Rocznik Kaliski” R. 20:1987, s. 139-158.
  25-lecie działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, KMP 1992 [wyd. 1993], nr 3-4, s. 303-306.
 • Z żałobnej karty. Prof. dr hab. Witold Maisel (8.04.1914 - 19.09.1993), „Informator UAM” (20 grudnia 1993), s. 1-4, portr.
 • Bibliografia prac naukowych profesora Witolda Maisla, w: Historia prawa – Historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus. Pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej i H. Olszewskiego. Poznań 1994, s. 15-37.
 • Ogólnopolska Konferencja Katedr Historyczno-Prawnych w Zajączkowie (14-17. 09. 1995 r.) – CPH T. 47:1995, wyd. 1996 z. 1-2, 310-314 [wraz z J. Wiewiorowskim].
 • Chór Akademicki, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1990/1991-1992/1993 za rektoratu prof. dr. hab. Jerzego Fedorowskiego, Poznań 1996, s. 325-329.
 • Begale Ludwik (1875-1944), adwokat, działacz polityczny i społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 34.
 • Bendlewicz Stanisław (ok. 1853-1921), kupiec i przemysłowiec, działacz społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 34-35.
 • Broekere Stanisław (1828-1899), prawnik, działacz społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 53-54.
 • Cegiełka Wacław (1887-1966), działacz związkowy, poseł na Sejm Ustawodawczy, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 58-59.
 • Celichowski Stanisław (1885-1947), adwokat, działacz polityczny, powstaniec wielkopolski, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, 59-60.
 • Czypicki Czesław (1885-1926), adwokat, działacz polityczny i społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 74.
 • Kubacki Teodor (1861-1918), lekarz, działacz polityczny i społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 165-166.
 • Likowski Wojciech (1854-1919), lekarz, działacz społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 176-177.
 • Radomska Maria (1889-1965), działaczka patriotyczna, uczestniczka strajku szkolnego, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 242-243.
 • Suchocki Stanisław Leopold (1855-1927), farmaceuta, działacz społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 265-266.
 • Zaręba Jan (1910-1986), bp włocławski, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, 302-303.
 • Zboralski Ludwik (1825-1884), kupiec, działacz społeczny, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 304-305.
 • Ziółkowski Franciszek Ksawery (1873-1939), przemysłowiec, w: Słownik Biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej – Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1998, s. 305-306.
 • Stanisław Adamski – duszpasterz i polityk, „IKS. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”, kwiecień 2000, s. 62.
 • XXXIV Niemiecki Zjazd Historyków prawa w Würzburgu, CPH T. 55:2003 z. 1, s. 520-523 [wspólnie z W. Dajczakiem]
 • Polsko-niemiecka konferencja „Polnisches und deutsches Sachenrecht im 20. Jahrhundert – Romanistische Tradition, gemeinsame Erfahrungen, europäische Perspektive“, CPH T. 56:2004 z. 1, s. 401-402
 • XXXV Niemiecki Zjazd Historyków Prawa w Bonn, CPH T. 57:2005 z. 2, s. 447-450 [wspólnie z W. Dajczakiem].
 • XXXVI Zjazd niemieckich historyków prawa w Halle/Saale, CPH T. 59:2007 z. 1 z. 1, s. 376-378.
 • „Służba Bogu, prawo, nauka i Poznań”. Z kardynałem Zenonem Grocholewskim, prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego rozmawia..., KMP 2008 nr 3, s. 343-360.

Wykaz skrótów:
CPH – „Czasopismo Prawno-Historyczne”
KMP – „Kronika Miasta Poznania“
PiP – „Państwo i Prawo”
ZNR – „Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte