29 września 2008

Prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

mail: dajczak@amu.edu.pl

Wojciech Dajczak jest profesorem zwyczajnym prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się prawem rzymskim, historią prawa prywatnego i porównawczym prawem prywatnym.
W swoich wczesnych publikacjach zajmował się rzymskim prawem spadkowym, skupiając uwagę na wpływie szczególnego charakteru stosunków majątkowych między małżonkami na dziedziczenie.
Od końca lat 90. publikował monografie i artykuły poświęcone podstawowym dla europejskiej tradycji prawa prywatnego pojęciom dobrej wiary (bona fides), rzeczy (res) i natury umowy (natura contractus). Rozważając każde z tych pojęć, skupiał uwagę na powiązaniach między pojęciami prawnymi a dominującymi w społeczeństwie wartościami, tradycją prawną lub przesłankami ekonomicznej racjonalności. W pracach publikowanych po 2000 roku rozważa te powiązania stosując metodę rekonstrukcji tendencji ewolucyjnych prawa w długiej perspektywie - od antycznego Rzymu po współczesne prawo prywatne krajów europejskich. Część spośród wyników prowadzonych w ten sposób badań historyczno-porównawczych wykorzystuje w dyskusji o harmonizacji prawa prywatnego w Europie i na temat idei prawa światowego.
Szczególnym obszarem wykorzystywania przez profesora Dajczaka metody historyczno-porównawczej są zagadnienia oddziaływania pandektystyki niemieckiej oraz stosowania niemieckiego kodeksu cywilnego na ziemiach polskich. W kontekście tego rodzaju rozważań sformułował tezę, że polskie prawo cywilne może być określane jako „hybrydowy system kontynentalnej tradycji prawnej” w tym znaczeniu, iż wprowadzono w nim jednolite, rozwijające prawo rozwiązania które zastąpiły regulacje klasycznych europejskich kodeksów cywilnych, tj. Code civil, ABGB i BGB.
Profesor Dajczak był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Zob.:
- CV w języku angielskim
- lista publikacji

Dyżury

Wykłady:
Semestr zimowy
- Łacińska terminologia prawnicza i retoryka
- Law of Obligations. Historical Foundations of the Civilian Tradition (for Erasmus students)
Semestr letni
- Prawo rzymskie
- Wprowadzenie do komparatystyki prawa prywatnego

Seminarium magisterskie
- prawo rzymskie
- historia prawa prywatnego
- porównawcze prawo prywatne