12 września 2006

dr Wojciech Szafrański


W 1998 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Słuchacz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Kodeks Stanisława Augusta. Studium historycznoprawne. Od 2004 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na stanowisku adiunkta.  W 2004 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w konkursie prac doktorskich za rok 2003. Praca doktorska nagrodzona została także przez Fundację Aurea Demokratia w 2004 r. w konkursie prac doktorskich na najlepszą dysertację z dziedziny parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu obronioną w latach 2001-2003. Ukończył studia podyplomowe MBA w zakresie zarządzania szkołami wyższymi. Od 2015 r. wykładowca na studiach MBA.

Ekspert muzeów i innych instytucji kultury oraz podmiotów działających na rynku sztuki. Współpracuje z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, w szczególności fałszerstw, kradzieży dzieł sztuki oraz patologii na rynku sztuki.
- biegły ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki/zabytków
- doradca ds rynku sztuki oraz członek Zespołu Sterującego w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Regionalne kolekcje sztuki współczesnej", "Narodowe zbiory sztuki współczesnej"
- członek Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie.
- członek rad muzealnych
- członek Zespołu Oceniającego Instytut Nauk Prawnych PAN powołanego przez Radę Kuratorów PAN 2015 r.
- zastępca Sekretarza Generalnego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (2011 r.), przewodniczący Komisji Nauk Prawnych PTPN (od 2016 r.)

Twórca Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego złożonego z naukowców polskich i zagranicznych zajmującego się:
- monitorowaniem rynku sztuki oraz dokonywaniem wycen dzieł sztuki i kolekcji
- przygotowywaniem  analiz prawno-ekonomicznych tzw. rynków dojrzałych i wschodzących,
- opracowaniem modeli prawnej ochrony dziedzictwa na poziomie krajowym i międzynarodowym,
-  przygotowywaniem ocen funkcjonowania narodowych rynków sztuki i rynku międzynarodowego.

Staże i stypendia w instytucjach naukowych i uniwersytetach w Paryżu, Kijowie, Wilnie, Marsylii, Brnie, Moskwie, Irkucku, Wiedniu, Londynie

Zainteresowania badawcze:
- problematyka kodyfikacji prawa w XVIII–XX w.,
- problematyka prawna dziedzictwa kulturowego oraz obrotu dziełami sztuki.

Członkostwo:
- Polskie Towarzystwie Badań nad Wiekiem Osiemnastym
- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
- Polskie Towarzystwo Legislacji
- The International Art Market Studies Association

W latach 1999-2002 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. Fundacji UAM. Pełnomocnik Dziekana ds. siedziby Wydziału w latach 2004-2010 oraz 2014-2016.
Pełnomocnik Dziekana ds praktyk na kierunku prawo europejskie w latach 2014-2016 r.

Prowadzi zajęcia z historii prawa prywatnego oraz wykłady:
- ochrona dziedzictwa kulturowego
- prawo ochrony zabytków
- obrót dziełami sztuki
- polityka kulturalna UE
- zagrożenia współczesnej demokracji

Redaktor serii "Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki" oraz "Kultura w praktyce" (wespół z A. Jagielską-Burduk). Z-ca redaktora naczelnego "Santander Art and Culture Law Review". Opiekun Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego im. Van Meegerena (http://pl-pl.facebook.com/vanmeegeren)

Granty:
 • Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, Grant NCN OPUS 2013 (kierownik dr hab. Jarosław Mikołajewicz) - wykonawca, od września 2016 r. - kierownik projektu     
 • Formy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Grant NCN SONATA 2012 (kierownik dr Alicja Jagielska-Burduk) - główny wykonawca
 • Upowszechnianie prawa kultury wśród przedstawicieli sektora kultury i organów administracji, Mały Grant Miasta Poznania 2012 r., realizowany w ramach PTPN  - główny wykonawca  
 • Józef Weyssenhoff - polski Beccaria. Biografia połączona z krytyczną edycją źródłową, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N1 10 3682 33 - 2007 r. - kierownik projektu
 • Wojciech Prus Olszowski, Projekt ad codicem iudiciarium. Monografia połączona z krytyczną edycją źródłową, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N110 030 32/200173 - 2007 r. - kierownik projektu
 • Reforma rolna w Polsce powojennej Prawo-realizacja-skutki. Grant UAM i Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - 2006/2007 r. - główny wykonawca
 • Prace prawnicze Hugona Kołłątaja, Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Nr H02A 02928 - 2005 r. - kierownik projektu

Wybrane publikacje

Książki, redakcje, opracowania:
 • Legal Issues in Cultural Heritage Management. A Polish Perspective, Peter Lang 2016 (wespół z A. Jagielską-Burduk)
 • Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badań prawa ochrony dziedzictwa kultury, Bydgoszcz 2016 (redakcja wespół z A. Jagielską-Burduk i P. Lasikiem) 
 • Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, red. A. Jagielska-Burduk, Gdańsk 2016 (wespół z A. Jagielską-Burduk, Ł. Gawłem) 
 • Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne t. 3, Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne, Poznań 2014, (redakcja wespół z A. Jagielską-Burduk)                                                                              J. Miliszkiewicz, Brakuje dobrych regulacji, "Rzeczpospolita" 20 XI 2014 r.(nota)
 • Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki, Poznań 2013, (redakcja wespół z A. Jagielską-Burduk)                                                    J. Miliszkiewicz, Niskie ceny odstraszają, "Rzeczpospolita" 10 IV 2014 r.(nota)
 • Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich. Historia-Idea-Prawo,  Poznań 2013 (wespół z A. Jagielską-Burduk, M. A. Górską).
 • Utopijny Uniwersytet, Poznań 2013
 • Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne,  Poznań 2012 (redakcja wespół z A. Jagielską Burduk).
 • Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Poznań 2009 (redakcja wespół z K. Zalasińską).
 • Między Medyną a Wilnem. Barbara i Ildefons Houwaltowie, Poznań-Białystok 2009 (opracowanie).
 • Ildefons Houwalt (1910-1987). Twórca nie-zapoznany, Poznań 2009 (redakcja wespół z W. Makowieckim).
 • Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 2, Poznań 2008, (redakcja).
 • Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, Poznań 2008, (redakcja wespół z E. Borkowską-Bagieńską).
 • Projekt ad codicem iudiciarium Wojciecha Prus Olszowskiego, Poznań 2008.
 • Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1, Poznań 2007, (redakcja)                  rec. H. Tars, W. Taras, , "Archeologia Polski Środkowowschodniej" 2008, nr 10, rec. J. Miliszkiewicz, Katechizm każdego antykwariusza, "Art&Business" 2008, nr 7-8.
 • Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007.                                                                                 rec. W. Organiściak, Z Dziejów Prawa pod red. A. Lityńskiego, M. Mikołajczyka, W Organiściaka, 2009, T. 2 (10). rec. W. Organiściak, Kwartalnik Historyczny 2009, nr 3. rec. S. Salmonowicz, "Wiek Oświecenia" 2008, T. 24. rec. A. Švecová, "Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva", Roč. 90, č. 6 (2007). rec. M. Janowski, "Mówią Wieki" 2007, nr 571 (nota).
 • Prace prawnicze Hugona Kołłątaja, Poznań 2005.                                                                   rec. W. Organiściak, "Wiek Oświecenia" 2008, T. 23.
 • Stanisław Nowakowski. Przez trzy kontynenty, w ramach serii "Magistri nostri", pod red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2005.                                                                                                  rec. P. Kraszewski, "Sprawy Wschodnie" 2005, z. 2-3. rec. T. Gergen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 126 (2009).
 • Witalis Ludwiczak — prawnik z olimpijskim paszportem, w ramach serii "Magistri nostri", pod red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2004.                                                                                         rec. T. Gergen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 124 (2007). rec. A. Bereza, W. P. Tekely, G. Smyk, A. Wrzyszcz, MAGISTRI NOSTRI: Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu. Seria pod redakcją Andrzeja Gulczyńskiego, PiP 2005, z. 4. rec. L. Górnicki, Magistri nostri. O profesorach Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, RPEiS 2005, z. 3. rec. M. Janiszewska, "Kronika Wielkopolski" 2006, nr 1.   
Katalogi wystaw:
 • Art and Time. Aleksander Szturman (1869-1944). Traveling Artist, (wespół z K. Karpińska, A. Kuszlis-Grygołowicz), Warszawa 2017.
 • Aleksander Szturman (1869-1944) Pragnienie tożsamości bez woli triumfu [w:] Aleksander Szturman (1869-1944) Malarstwo. Kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Białystok 2016. 
 • Edward Dwurnik. Wielki malarz treści, (wespół z W. Nowaczykiem), Poznań 2014.  
 • Barbara Houwalt 1911-2005. Mała retrospektywa, oprac. W. Szafrański, Śrem 2006.
 • Ildefons Houwalt 1910-1987. Katalog wystawy, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Poznań 2008
 • Łyk sztuki polskiej po 1945 r., Muzeum Śremskie, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, 2009.
Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych:
 • Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki, "Santander Art and Culture Law Review 2016 nr 1 (wespół z J. Andrzejewskim) 
 • Możliwości wystąpienia porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki. Uwagi wstępne, "Santader Art and Culture Law Review" 2016 nr 1 (wespół z A. Jagielską-Burduk i K. Jóźwiak)
 • Nowe zjawiska w obrębie przestępczości na rynku sztuki w Polsce [w:] Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, red. M. Trzciński, O. Jakubowski, Wrocław 2016.
 • Mity i patologie obrotu dziełami sztuki, Santander Art and Culture Law Review" 2015, nr 1
 • Od falsów z „3P” do „żyrandolowych” aukcji.  Nowe zjawiska na rynku sztuki, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2015, nr 3-4
 • Ochrona dziedzictwa kulturalnego a rynek sztuki Zagrożenia, korzyści, perspektywy [w:] Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, red. W. Pływaczewski, B.. Gadecki,  Warszawa 2015.
 • Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce [w:] Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, red. P.P. Maniurka, P. Stec, Opole 2015    
 • Poszukiwanie pozytywizacji rozstrzygnięć intertemporalnych. Na tropie regulacji intertemporalnych w XVIII i XIX w. [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcja, red. J. Mikołajewicz, Warszawa 2015
 • Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich, CPH 2015, z. 1.   
 • Sprzedaż muzealiów - niewykorzystana szansa czy brak konieczności, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne t. 3, Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne, Poznań 2014 (wespół z N. Fyderek)
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z perspektywy fałszerza - wokół art. 109a i 109b[w:]Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014.
 • Polish Price Paradox - o mechanizmach towarzyszących "polskim" dziełom sztuki na aukcjach zagranicznych. Korzyści i zagrożenia dla rodzimego rynku sztuki[w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. II, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2013.
 • Rynek sztuki - czy potrzebne są nowe regulacje prawne[w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. II, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2013.
 • Szturman Aleksander (1869-1944) malarz, PSB z. 200, T. 49.1., 2013.
 • Publiczne aspekty kolekcji prywatnych [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2012.
 • Sektor kultury- działalność kulturalna. Wokół problematyki prawnej [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2012 (wespół z A. Jagielską –Burduk).
 • Dekret o rejestracji  i zakazie wywozu dzieł sztuki z 1946 r. – czy praktyka rozmijała się z celami regulacji prawnej?, „Studia Iuridica Toruniensia” t. 10, 2012.
 • Józef Weyssenhoff a nowa formy rządu. Przyczynek do historii prawa czasów stanisławowskich [w:] Prawo i władza na przestrzeni wieków, Kraków 2012.
 • Fałszerstwa na polskim rynku sztuki po 1989 r. - etiologia zjawiska [w:] Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony, pod red. R. Krawczyka, Kraków 2012, s. 99-112.
 • Przeciwdziałanie fałszerstwom dzieł sztuki. Ku nowym rozwiązaniom prawnym [w:] Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria-praktyka-prawo, Warszawa 2012, s. 414-460.
 • Wpływ falsyfikatów na rynek sztuki. Siła prawa czy jego bezradność [w:] Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria-praktyka-prawo, Warszawa 2012, s. 44-61.
 • Od sprzedawania sztuki do rynku sztuki [w:] W stronę miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986-2011. Wybrane zagadnienia, pod red. W. Makowieckiego, Poznań 2011, s. 250-263.
 • Kontrowersyjna biografia Hieronima Stroynowskiego. Uwagi na marginesie książki Artura Jana Kukuły Hieronim hrabia Stroynowski. Prawnik-ekonomista-fizjokrata, CPH 2011, T. 63, z. 1, s. 451-463.
 • Certyfikaty dzieł sztuki w Polsce, "Człowiek i Dokumenty" 2011, nr 22, s. 29-40.
 • Handel dziełami sztuki w Polsce a gry rynkowe - zarys problematyki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.
 • Regulaminy aukcyjne na polskim rynku sztuki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.
 • Mechanizm tzw. budowania cen na polskim rynku sztuki, "Prawo Europejskie w Praktyce" nr 7-8, 2010
 • Adam Lityński a Kodeks Stanisława Augusta [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin/ red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010
 • Hasła - etyka konserwatorska, Polski Komitet Doradczy, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Leksykonie prawa ochrony zabytków pod red. K. Zeidlera, Wydawnictwo BECK 2010
 • (wespół z A. Jagielską) Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego. Uwagi wstępne [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Poznań 2009
 • Falsem po oczach, "Art&Business" 2009, nr 4.
 • Jeszcze raz o "Obywatelstwie w szlacheckiej Rzeczypospolitej" i Kodeksie Stanisława Augusta w tym względzie [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, pod red. M. Małeckiego, Bielsko-Biała 2009.
 • Józefa Weyssenhoffa prace o wolności słowa i druku, CPH 2008, T. LX, z. 2.
 • Aukcje w systemie Vickreya [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zwrotu kolekcji sarmackich portretów [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • (wespół z A. Jagielską) Darowizny na rzecz muzeów [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • Włodzimierz Bartoszewicz - absolwent Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • Józef Wybicki - kodyfikator prawa polskiego w XVIII wieku, KMP 2008, nr 3.
 • Tadeusz Cyprian. Artystyczna dusza prawnika, KMP 2008, nr 3.
 • (wespół z M. Bugajewską) Od rolnictwa do malarstwa. Włodzimierz Bartoszewicz, "Art&Business" 2008, nr 10.
 • (wespół z A. Jagielską) Dotychczasowe koncepcje przeprowadzenia reprywatyzacji w Polsce [w:] Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej, W. Szafrańskiego, Poznań 2008.
 • Projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia. Próba oceny- kierunki zmian [w:] Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej, W. Szafrańskiego, Poznań 2008.
 • Problematyka rzeczy zabytkowych w projekcie ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia [w:] Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej, W. Szafrańskiego, Poznań 2008.
 • Kościoły i duchowni w projekcie konkursowym Wojciecha Olszowskiego do Kodeksu Stanisława Augusta [w:] Cuius regio, eius religio?, red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, t. II, Lublin 2008.
 • Teatr malowany - Ildefons Houwalt, "Art&Business" 2008, nr 3.
 • Aukcje w poznańskim Arsenale, "Art&Business" 2008, nr 1-2.
 • (wespół z A. Jagielską) Wykorzystanie funduszy UE w projektach renowacji obiektów zabytkowych w roku 2007, "Promocje Kujawsko-Pomorskie" nr 7-12, 2007.
 • SPAW, "Art&Business" 2007, nr 6.
 • (wespół z A. Jagielską i M. Skąpskim) Eksperci i ekspertyzy na rynku dzieł sztuki [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • (wespół z A. Jagielską) Rekompensata czy zwrot? Wokół problematyki zabytków ruchomych przejętych w trakcie realizacji reformy rolnej z 1944 r., [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • Uwagi o nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • Tadeusz Cyprian. Między fotografią a prawem, [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • Edward Stachura do Ildefonsa Houwalta. Nieznana korespondencja, "Topos" 2007, nr 1-2.
 • "Prawniczy światek" w osiemnastowiecznej Polsce, "Palestra" 2007, z. 1-2.
 • Czy potrzebny nam Vickrey?, "Art&Business" 2007, nr 1-2.
 • Casus Zajączkowskich. Uwagi o działalności sądu sejmowego, CPH 2006, T. LVIII, z. 1.
 • Slendziński contra Jachimowicz. Przyczynek do prawa autorskiego Polski międzywojennej, „Czasopismo Prawno Historyczne” 2005, T. LVII, z. 2 [druk 2006].
 • Fotografia czy prawo, "Art&Business" 2006, nr 10.
 • Kalambury kolorysty, "Art&Business" 2006, nr 9.
 • Pojęcie kodyfikacji w ujęciu historycznym, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. II, Poznań 2005.
 • Latine scire — znać łacinę, "Edukacja Prawnicza” 2005, nr 7 (73).
 • 4F+R, „Art&Business” 2005, nr 7-8.
 • Adwokatura w projektach do Kodeksu Stanisława Augusta, [w:] Księga jubileuszowa Prof. Jerzego Walachowicza, Poznań 2002.
 • Opieka w projekcie Wojciecha Prus Olszewskiego do Kodeksu Stanisława Augusta, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, T. VII, 2002.
 • Adwokaci w projekcie z 1792 r., „Palestra” 2002, z. 3–4.
 • Andrzej Kochler Barski, profesor prawa, królewski agent dyplomatyczny, „Kronika Wielkopolski” 2001, nr 2.
 • Kodeks Stanisława Augusta — stan badań, [w:] Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17–20 września 2000 r., red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, t. II, Katowice 2001.
 • Nieznane materiały do dziejów tzw. Kodeksu Stanisława Augusta, CPH T. 52, 2000, z. 1–2.
 • Wkład posłów poznańskich w dzieło kodyfikacji Sejmu Czteroletniego (nieznana mowa Antoniego Gliszczyńskiego), KMP 2000, t. 3.
 • List Magistratu miasta Poznania do Józefa Weyssenhoffa posła inflanckiego na Sejm Czteroletni, KMP 1999, t. 4.
 • Ustrój władz miejskich Poznania w latach 1793-1918, KMP 1999, t. l.
Recenzje i inne:
 • Interview: Grażyna Kulczyk talks to Marta Smolińska and Wojciech Szafrański, “My new things to do as Art project ripens”, "Santander Art and Culture Law Review" 2015/2
 • Rec. A. Jakubowskiego, State Succession in Cultural Property, "Santander Art & Culture Law Review" 2015 nr 1
 • "Dama" na liście skarbów, " Rzeczpospolita"   z 8 I 2014
 • Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne (rec. książki A. Szczekali), "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2013, z. 1-4 (wespół z K. Jóźwiak). 
 • Rec. A. Jagielska-Burduk, Zabytek ruchomy, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", 2012 t. 1.   
 • Rec. K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, RPEiS 2011, z. 4, s. 253-255.
 • Collegium Iuridicum Novum (sprawozdanie), RPEiS 2011, z. 1 (wespół z T. Sokołowskim).
 • Rec. S. Salmonowicz, Studia z historii prawa (XVI-XX wiek), CPH T. 62 2010, z. 2.
 • Sprawozdanie z konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny", CPH T. 62 2010, z. 2.
 • Rec. M. Drela, Własność zabytków, "Państwo i Prawo" 2007, z. 4.
 • Rec. M. Stanulewicz, Sądy i prawo w powstaniu styczniowym, CPH T. 58, 2006, z. 1.
 • Rec. A. Grzywacz, Obrót dziełami sztuki, RPEiS 2006, z. 1.
 • Rec. W. Kowalski, Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 12.
 • Rec. M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku, CPH T. 56, 2004, z. 2.
 • Bibliografia prac naukowych Prof. Bogdana Lesińskiego, CPH T. 53, 2001, z. 2.