30 września 2006

dr Jacek Wiewiorowski wykład: Historia podstawowych instytucji prawa karnego materialnego

Nazwa przedmiotu
Historia podstawowych instytucji prawa karnego materialnego
Typ przedmiotu
Opcjonalny (grupa D programu studiów)
Poziom przedmiotu
Magisterskie studia prawnicze
Rok studiów
Dowolny
Wartość punktowa ECTS
6 ECTS
Formuła nauczania
Wykład
Język wykładowy
Polski
Imię i nazwisko wykładowcy
dr Jacek Wiewiorowski
Wymagania wstępne
Brak, choć zalecany jest wcześniejszy udział w wykładach i konwersatoriach z Historii prawa sądowego
Cele przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością ewolucji omawianych podstawowych instytucji europejskiego prawa karnego (V-XX w.- z uwzględnieniem elementów rzymskiego prawa karnego) oraz struktury omawianych instytucji. Wskazany zakres wiedzy o powinien dać studentowi umiejętność zrozumienia natury i pochodzenia podstawowych instytucji współczesnego prawa karnego materialnego.
Treści merytoryczne przedmiotu
1. Pojęcie prawa karnego w historii prawa
2. Procesy subiektywizacji i indywidualizacji odpowiedzialności w prawie karnym
3. Podział przestępstw w historii prawa
4. Definicje przestępstwa w historii prawa i elementy definicji przestępstwa – uwagi na temat kształtowania ich koncepcji w historii prawa (pojęcie czynu zabronionego; wina w prawie karnym i jej formy; czynniki wyłączające winę i ich katalog)
5. Kształtowanie koncepcji wyłączających bezprawność czynu i bezkarność czynu oraz ich katalog 6. Kształtowanie koncepcji odpowiedzialności za stadia czynu przestępnego
7. Formy zjawiskowe przestępstwa
8. Koncepcja kary i rodzaje kar w historii prawa
W trakcie wykładu analizowane są wybrane fragmenty tekstów źródłowych, a szczególny nacisk położony jest na rozwój instytucji prawa karnego w XIX i XX w.
Metody oceny
Egzamin ustny, polegający na sprawdzeniu umiejętności analizy trzech fragmentów tekstów źródłowych dotyczących instytucji prawa karnego materialnego.
Zalecane lektury
Lektury podstawowe:
- H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995;
- E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, wyd. 3, Poznań 2004;
- S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981;
- A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2, b.d. wyd., Poznań;
- A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2003
- S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, Cz. I-III, Kraków 1997, 1998, 2001;
- K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. 4, Warszawa 1993;
- K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej, Wrocław 2000.
Lektury dodatkowe: lista udostępniana jest przez prowadzącego (30 pozycji do wyboru)

28 września 2006

seminarium magisterskie prof. W. Dajczaka - opis zajęć

Nazwa przedmiotu:
seminarium magisterskie: prawo rzymskie, historia prawa prywatnego, porównawcze prawo prywatne
Poziom przedmiotu:
Magisterskie studia prawnicze
Rok studiów:
IV i V.
Wartość punktowa ECTS
15 ECTS
Formuła nauczania:
Seminarium
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko wykładowcy:
Prof. UAM dr hab. Wojciech Dajczak
Wymagania wstępne:
- w zakresie prawa rzymskiego:
przyzwoita znajomość dowolnego języka zachodniego i podstaw łaciny, lub dobra znajomość co najmniej jednego języka spośród: włoskiego, niemieckiego, angielskiego; zdany egzamin z prawa rzymskiego, cywilnego i kpc.
- w zakresie historii prawa prywatnego:
pożądana choć nie wymagana znajomość jednego języka obcego; zdany egzamin z prawa rzymskiego, historii prawa sądowego, cywilnego i kpc;
- w zakresie porównawczego prawa prywatnego:
dobra znajomość co najmniej dwóch języków spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego. Zdany egzamin z prawa rzymskiego lub historii prawa sądowego, cywilnego i kpc.
Cele przedmiotu:
Podstawowym celem zajęć jest przekazanie umiejętności historycznej, historyczno-porównawczej i porównawczej analizy tekstów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dostrzegania dogmatycznych i funkcjonalnych podobieństw w prawie prywatnym i rekonstruowania zasadniczych tendencji w jego ewolucji; podejmowania z tej perspektywy pytań o sens i granice racjonalnej harmonizacji prawa prywatnego oraz formułowanie ocen procesu jego dekodyfikacji i tzw. instrumentalizacji. Uczestnik zajęć powinien zdobyć umiejętność sporządzania podstawowej kwerendy źródeł i bibliografii, uporządkowanego, krytycznego opisu omawianego zagadnienia prawnego.
Treści merytoryczne przedmiotu:
- w zakresie prawa rzymskiego:
dogmatyczna i historyczna analiza źródeł dotyczących wybranej instytucji, reguły lub pojęcia prawa rzymskiego o okresie antycznym oraz ich oddziaływania w prawie nowożytnym; filozoficzne inspiracje i metody pracy jurystów rzymskich;
- w zakresie historii prawa prywatnego:
dogmatyczna i historyczna analiza źródeł dotyczących wybranej instytucji lub pojęcia prawa prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem wielkich kodyfikacji jak CCF, ABGB, BGB, ZGB; proces dekodyfikacji prawa cywilnego;
- w zakresie porównawczego prawa prywatnego:
Analiza funkcjonalnego i dogmatycznego podobieństwa wybranego zagadnienia z zakresu majątkowego prawa prywatnego w co najmniej dwóch systemach prawa obcego; ocena oryginalności i efektywności analizowanych rozwiązań z punktu widzenia tendencji ewolucyjnych w prawie prywatnym, w szczególności publikowanych projektów harmonizacji prawa prywatnego. Porównanie powinno opierać się na dogmatycznej analizie tekstu obcego prawa i stosownie do możliwości uwzględniać obce orzecznictwo i dyskusję naukową.
Układ zajęć:
W ciągu pierwszego roku zajęć:
- wprowadzenie do zasad tworzenia kwerendy źródłowej i bibliograficznej;
- prezentacja jednego lub dwóch referatów ze przedłożonej do wyboru listy oraz udział w dyskusji nad nimi;
W ciągu drugiego roku zajęć:
- prezentacja kolejnych fragmentów przygotowywanej pracy magisterskiej i udział w dyskusji nad nimi
Zalecane lektury:
Szczegółowa literatura zależy od tematu pracy.
Jako ogólne lektury polecam:- Chr. Baldus, Historische Rechtsvergleichung im zusammenwachenden Europa, GPR 5, (2003-2004), s. 225;
- M. Bellomo, Europäische Rechtseinheit. Grundlagen und System des Ius Commune,
München 2005
- W. Dajczak, Problem „ponadczasowości” zasad prawa rzymskiego. Uwagi w dyskusji o „nowej europejskiej kulturze prawnej”, ZP UKSW, 5.2, 2005, s. 7 – 22;
- H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988;
- M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia – tradycja - współczesność, Lublin 2003;
- A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998;
- R. Zimmermann, Roman Law, Contemporary Law, European Law, Oxford 2001
- K. Zweigert, H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, Tübingen 1996 = K. Zweigert, H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Oxford 1998

16 września 2006

prawo rzymskie - wykład i egzamin 2008/2009

Zakres wykładu i wymagań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego okresla poniższy sylabus

Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie

 1. Typ przedmiotu: kierunkowy
 2. Poziom przedmiotu: Magisterskie studia prawnicze
 3. Rok studiów: pierwszy
 4. Wartość punktowa ECTS: 8 ECTS
 5. Formuła nauczania: wykład
 6. Język wykładowy: polski
 7. imię i nazwisko wykładowcy: Prof. UAM dr hab. Wojciech Dajczak
 8. Wymagania wstępne: Brak, choć zalecany jest równoległy udział w konwersatorium z prawa rzymskiego
 9. Cele przedmiotu:
  Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością struktury omawianych instytucji rzymskiego prawa prywatnego, powstałych w ramach prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej systematyk prawa prywatnego, metodach rozwijania prawa prywatnego w Rzymie w zakresie określonym na wykładzie oraz znaczenia tradycji romanistycznej dla rozwoju prawa prywatnego.
  Wskazany zakres wiedzy o prawie rzymskim powinien dać studentowi umiejętność zrozumienia natury kontynuujących prawo rzymskie instytucji polskiego prawa cywilnego, umiejętność korzystania z tradycji romanistycznej jako kryterium porównywania różnych systemów prawa prywatnego oraz samodzielnej oceny zmian w prawie prywatnym, w szczególności wynikających z rozwoju europejskiego prawa prywatnego.
 10. Treści merytoryczne przedmiotu:
  Wykład jest prowadzony jako przygotowanie do pogłębionych studiów z zakresu polskiego prawa cywilnego, prawa cywilnego porównawczego i europejskiego prawa prywatnego. Punktem ciężkości jest prawo majątkowe (rzeczowe, zobowiązania, spadki) oraz metoda znajdowania rozstrzygnięć przez prawników rzymskich. W zakresie koniecznym dla zrozumienia tych zagadnień wykład obejmuje historię źródeł, prawo osobowe, familijne o proces prywatny.
 11. Metody oceny:
  Egzamin pisemny obejmujący:
  - cztery pytania opisowe (po 10 min. Każde)
  - kazus z podanej listy (15 min).
  Uzyskanie oceny bardzo dobrej z zaliczenia konwersatorium daje uprawnienie do zwolnienia na egzaminie z pytania dotyczącego historycznego rozwoju prawa rzymskiego i jego źródeł

Egzamin w formie ustnej mogą zdawać: cudzoziemcy; osoby które z uwagi na stan zdrowia lub dysgrafię (wykazane stosownymi zaświadczeniami) mają istotne trudności w składaniu egzaminu pisemnego, osoby które przygotują i pomyślnie przedstawią w ciągu 5 minut prezentację lektury oraz odpowiedzą na dotyczące prezentacji pytania.

 1. Zalecane lektury:
  • W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992;
  • K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1997 i późniejsze;

   dla zainteresowanych:
  • - H. Honsell, Römisches Recht, Berlin 2002;
  • R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Traditon Oxford 1996,
  • W. Dajczak, Prawo rzymskie a rozwój europejskiego prawa prywatnego, [w:] Poszukiwanie Europy, pod red. A. Mikołajczak, L. Mrozewicz, Poznań 2000, s. 43 – 54.

13 września 2006

Zarys historii Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego powstała w wyniku przekształceń struktury Wydziału przeprowadzonych w 1981 r. a polegających na likwidacji zakładów i instytutów. Przestał wówczas istnieć powołany w 1967 r. Instytut Historii Państwa i Prawa oraz działające w nim zakłady. Kierownictwo katedry powierzono najpierw prof. Kazimierzowi Kolańczykowi, po jego śmierci prof. Bogdanowi Lesińskiemu, a następnie prof. Władysławowi Rozwadowskiemu. Obecnie. kierownikiem katedry jest prof. Ewa Borkowska-Bagieńska.
Katedra nawiązuje do tradycji nauczania prawa rzymskiego i przedmiotów historyczno-prawnych w Poznaniu. Co do prawa rzymskiego tradycja ta sięga powstałej w XVI w. Akademii Lubrańskiego. W zakresie historii prawa sądowego w czasach nowożytnych Katedra rozwija badania, które, w różnych strukturach organizacyjnych, są prowadzone od chwili powstania Uniwersytetu w roku 1919.
Pierwszym kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Poznańskim był prof. Zygmunt Lisowski (1880-1955), uczeń światowej sławy uczonego Rafała Taubenschlaga. Pozostawał on w nurcie niemieckiej pandektystyki zajmując się również współczesnym sobie prawem cywilnym. Jego autorstwa były m.in. Studia nad sposobami nabycia własności w rzymskim Egipcie (1913), Rzymskie prawo prywatne (wspólnie z F. Zollem), a także przekład niemieckiego kodeksu cywilnego z 1896 . r. (BGB). Prof. Z. Lisowski był rektorem Uniwersytetu Poznańskiego (1923-1924) oraz prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1945-1955).
Twórcą poznańskiej szkoły historii prawa był prof. Zygmunt Wojciechowski (1900-1955), inicjator powołania Instytutu Zachodniego, twórca i redaktor mającego międzynarodową renomę „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Rozpoczęte przez niego dzieło kontynuowali jego uczniowie: prof. Zygmunt Kaczmarczyk, prof. Kazimierz Kolańczyk (następca Z. Lisowskiego na stanowisku Kierownika Katedry Prawa Rzymskiego UAM), prof. Józef Matuszewski (od 1963 do dnia dzisiejszego w Łodzi), prof. Michał Sczaniecki (od 1965 r. w Warszawie) oraz ich uczniowie, m.in. profesorowie Jan Wąsicki, Witold Maisel, Bogdan Lesiński, Henryk Olszewski, Jerzy Walachowicz, Jerzy Wisłocki.
Zainteresowania badawcze Z. Wojciechowskiego skierowane były na problemy pierwotnego ustroju szczepowego (za którego podstawę przyjął ustrój rodowy) i politycznego Polski przedpiastowskiej oraz początki państwa polskiego, a także na stosunki polsko-niemieckie. Uczniowie prof. Wojciechowskiego i ich następcy objęli badaniami wszystkie okresy i działy historii państwa i prawa. Należały do nich również badania nad prawem sądowym. Wśród opublikowanych wyników badań najważniejsze miejsce zajmują prace K. Kolańczyka Studia nad reliktami wspólnej własności ziemskiej w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w. (1950) i Najdawniejsze polskie prawo spadkowe (1939/1940), B. Lesińskiego Kupno renty w średniowiecznej Polsce (1966) i Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do polowy XV w. (1956), W. Maisla Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku (1963) oraz E. Borkowskiej-Bagieńskiej "Zbiór praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego (1986). Ważnym osiągnięciem było też stworzenie przez W. Maisla podstaw polskiej archeologii prawnej.
Prof. Kazimierz Kolańczyk (1915-1982) swe zainteresowania naukowe poszerzył o prawo rzymskie, czego ukoronowaniem było wydanie w 1973 r. podręcznika Prawo rzymskie, który był kilkakrotnie wznawiany i do dziś stanowi ważną pomoc dla studentów. Do uczniów prof. Kolańczyka należeli: prof. W. Bojarski (1931-2000), prof. UAM w latach 1992 – 2000, który z zakresu prawa rzymskiego opublikował monografie: Emfiteuza według prawa rzymskiego (1970), Pożytki naturalne w prawie rzymskim (1979), doc. Gerard Kuleczka (1934-1983), autor monografii Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich (1969) i Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym (1974), oraz pracujący nadal w Katedrze prof. Władysław Rozwadowski.
Poznańscy historycy prawa w szerokim zakresie prowadzili działalność edytorską polegającą na wydawaniu dawnych źródeł prawa. Wymienić tu należy: Najstarszego zwodu prawa polskiego w 1959 r. (J. Matuszewski), Statuty Kazimierza Wielkiego w 1947 r. (Z. Kaczmarczyk, M. Sczaniecki i S. Weyman), tom X Volumina Legum w 1952 r. (Z. Kaczmarczyk przy współudziale J. Matuszewskiego, M. Sczanieckiego i J. Wąsickiego). Prof. W. Maisel skupił się na wydawaniu źródeł prawa miast wielkopolskich, a do najważniejszych należą: Poznańska księga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego (1964), Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z w. XV—XVIII (1959), Wilkierze Poznańskie z XIV—XVIII w. (1966, 1968 i 1969).

12 września 2006

Prof. Ewa Borkowska-Bagieńska

historyk państwa i prawa, dr hab., prof. UAM

Pokój 104
Tel. 829-42-79

Członek Towarzystwa Badań nad Oświeceniem, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - zastępca sekretarza generalnego. Pracę na Wydziale podjęła w 1965 r., kolejno: asystent, st. asystent, adiunkt, docent, prof. UAM.

Członek sądu polubownego przy Izbie przemysłowo-Handlowej, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (1998-2002), członek dwóch rad wydawniczych i stały recenzent programów „Tempus”, wiceprzewodnicząca Wielkopolskiej Fundacji Wschodniej, członek Rady Fundacji Poznań-Ille-et-Vilainè, stały recenzent podręczników dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Autorka ponad 60 publikacji (włączając teksty popularnonaukowe i publicystyczne). Główne publikacje:
 • Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII w. (1977);
 • Zbiór praw sadowych Andrzeja Zamojskiego (1986);
 • (wspólnie z B. Lesińskim) Historia prawa sadowego (wyd. I - 1995, wyd. II poprawione - 1999);
 • współredakcja z H. Olszewskim: Historia prawa — Historia kultury. Liber memorialis Vitoldo Maisel dedicata;
 • Nowożytna myśl polityczna w Polsce 1740-1780, w: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej (1992);
 • Prawo i gospodarka. Refleksje o prawnych instrumentach oddziaływania na gospodarka, w: Gospodarka. Administracja. Samorząd, pod red. H. Olszewskiego i B. Popowskiej (1997).
Wyróżniona nagrodami ministra za doktorat i habilitację, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Odbyła staże naukowe na wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Toledo, Iowa University (finansowane przez Amer. Bar Ass.) oraz Whittier School of Law (Los Angeles) połączone z wykładami, w Uniwersytecie w Rennes (Francja), Uniwersytecie w Aberysthwyth (Anglia), Uniwersytecie w Leuwen (Belgia) - wykłady.

Prodziekan, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, przez cztery kadencje członek Senatu, przewodniczący i członek Komisji Dyscyplinarnej dla studentów. Koordynator i współkoordynator programu „Tempus”.

dr Wojciech Szafrański


W 1998 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Słuchacz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Kodeks Stanisława Augusta. Studium historycznoprawne. Od 2004 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na stanowisku adiunkta.  W 2004 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w konkursie prac doktorskich za rok 2003. Praca doktorska nagrodzona została także przez Fundację Aurea Demokratia w 2004 r. w konkursie prac doktorskich na najlepszą dysertację z dziedziny parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu obronioną w latach 2001-2003. Ukończył studia podyplomowe MBA w zakresie zarządzania szkołami wyższymi. Od 2015 r. wykładowca na studiach MBA.

Ekspert muzeów i innych instytucji kultury oraz podmiotów działających na rynku sztuki. Współpracuje z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, w szczególności fałszerstw, kradzieży dzieł sztuki oraz patologii na rynku sztuki.
- biegły ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki/zabytków
- doradca ds rynku sztuki oraz członek Zespołu Sterującego w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Regionalne kolekcje sztuki współczesnej", "Narodowe zbiory sztuki współczesnej"
- członek Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie.
- członek rad muzealnych
- członek Zespołu Oceniającego Instytut Nauk Prawnych PAN powołanego przez Radę Kuratorów PAN 2015 r.
- zastępca Sekretarza Generalnego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (2011 r.), przewodniczący Komisji Nauk Prawnych PTPN (od 2016 r.)

Twórca Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego złożonego z naukowców polskich i zagranicznych zajmującego się:
- monitorowaniem rynku sztuki oraz dokonywaniem wycen dzieł sztuki i kolekcji
- przygotowywaniem  analiz prawno-ekonomicznych tzw. rynków dojrzałych i wschodzących,
- opracowaniem modeli prawnej ochrony dziedzictwa na poziomie krajowym i międzynarodowym,
-  przygotowywaniem ocen funkcjonowania narodowych rynków sztuki i rynku międzynarodowego.

Staże i stypendia w instytucjach naukowych i uniwersytetach w Paryżu, Kijowie, Wilnie, Marsylii, Brnie, Moskwie, Irkucku, Wiedniu, Londynie

Zainteresowania badawcze:
- problematyka kodyfikacji prawa w XVIII–XX w.,
- problematyka prawna dziedzictwa kulturowego oraz obrotu dziełami sztuki.

Członkostwo:
- Polskie Towarzystwie Badań nad Wiekiem Osiemnastym
- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
- Polskie Towarzystwo Legislacji
- The International Art Market Studies Association

W latach 1999-2002 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. Fundacji UAM. Pełnomocnik Dziekana ds. siedziby Wydziału w latach 2004-2010 oraz 2014-2016.
Pełnomocnik Dziekana ds praktyk na kierunku prawo europejskie w latach 2014-2016 r.

Prowadzi zajęcia z historii prawa prywatnego oraz wykłady:
- ochrona dziedzictwa kulturowego
- prawo ochrony zabytków
- obrót dziełami sztuki
- polityka kulturalna UE
- zagrożenia współczesnej demokracji

Redaktor serii "Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki" oraz "Kultura w praktyce" (wespół z A. Jagielską-Burduk). Z-ca redaktora naczelnego "Santander Art and Culture Law Review". Opiekun Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego im. Van Meegerena (http://pl-pl.facebook.com/vanmeegeren)

Granty:
 • Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, Grant NCN OPUS 2013 (kierownik dr hab. Jarosław Mikołajewicz) - wykonawca, od września 2016 r. - kierownik projektu     
 • Formy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Grant NCN SONATA 2012 (kierownik dr Alicja Jagielska-Burduk) - główny wykonawca
 • Upowszechnianie prawa kultury wśród przedstawicieli sektora kultury i organów administracji, Mały Grant Miasta Poznania 2012 r., realizowany w ramach PTPN  - główny wykonawca  
 • Józef Weyssenhoff - polski Beccaria. Biografia połączona z krytyczną edycją źródłową, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N1 10 3682 33 - 2007 r. - kierownik projektu
 • Wojciech Prus Olszowski, Projekt ad codicem iudiciarium. Monografia połączona z krytyczną edycją źródłową, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N110 030 32/200173 - 2007 r. - kierownik projektu
 • Reforma rolna w Polsce powojennej Prawo-realizacja-skutki. Grant UAM i Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - 2006/2007 r. - główny wykonawca
 • Prace prawnicze Hugona Kołłątaja, Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Nr H02A 02928 - 2005 r. - kierownik projektu

Wybrane publikacje

Książki, redakcje, opracowania:
 • Legal Issues in Cultural Heritage Management. A Polish Perspective, Peter Lang 2016 (wespół z A. Jagielską-Burduk)
 • Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badań prawa ochrony dziedzictwa kultury, Bydgoszcz 2016 (redakcja wespół z A. Jagielską-Burduk i P. Lasikiem) 
 • Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, red. A. Jagielska-Burduk, Gdańsk 2016 (wespół z A. Jagielską-Burduk, Ł. Gawłem) 
 • Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne t. 3, Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne, Poznań 2014, (redakcja wespół z A. Jagielską-Burduk)                                                                              J. Miliszkiewicz, Brakuje dobrych regulacji, "Rzeczpospolita" 20 XI 2014 r.(nota)
 • Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki, Poznań 2013, (redakcja wespół z A. Jagielską-Burduk)                                                    J. Miliszkiewicz, Niskie ceny odstraszają, "Rzeczpospolita" 10 IV 2014 r.(nota)
 • Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich. Historia-Idea-Prawo,  Poznań 2013 (wespół z A. Jagielską-Burduk, M. A. Górską).
 • Utopijny Uniwersytet, Poznań 2013
 • Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne,  Poznań 2012 (redakcja wespół z A. Jagielską Burduk).
 • Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Poznań 2009 (redakcja wespół z K. Zalasińską).
 • Między Medyną a Wilnem. Barbara i Ildefons Houwaltowie, Poznań-Białystok 2009 (opracowanie).
 • Ildefons Houwalt (1910-1987). Twórca nie-zapoznany, Poznań 2009 (redakcja wespół z W. Makowieckim).
 • Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 2, Poznań 2008, (redakcja).
 • Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, Poznań 2008, (redakcja wespół z E. Borkowską-Bagieńską).
 • Projekt ad codicem iudiciarium Wojciecha Prus Olszowskiego, Poznań 2008.
 • Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1, Poznań 2007, (redakcja)                  rec. H. Tars, W. Taras, , "Archeologia Polski Środkowowschodniej" 2008, nr 10, rec. J. Miliszkiewicz, Katechizm każdego antykwariusza, "Art&Business" 2008, nr 7-8.
 • Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007.                                                                                 rec. W. Organiściak, Z Dziejów Prawa pod red. A. Lityńskiego, M. Mikołajczyka, W Organiściaka, 2009, T. 2 (10). rec. W. Organiściak, Kwartalnik Historyczny 2009, nr 3. rec. S. Salmonowicz, "Wiek Oświecenia" 2008, T. 24. rec. A. Švecová, "Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva", Roč. 90, č. 6 (2007). rec. M. Janowski, "Mówią Wieki" 2007, nr 571 (nota).
 • Prace prawnicze Hugona Kołłątaja, Poznań 2005.                                                                   rec. W. Organiściak, "Wiek Oświecenia" 2008, T. 23.
 • Stanisław Nowakowski. Przez trzy kontynenty, w ramach serii "Magistri nostri", pod red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2005.                                                                                                  rec. P. Kraszewski, "Sprawy Wschodnie" 2005, z. 2-3. rec. T. Gergen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 126 (2009).
 • Witalis Ludwiczak — prawnik z olimpijskim paszportem, w ramach serii "Magistri nostri", pod red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2004.                                                                                         rec. T. Gergen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 124 (2007). rec. A. Bereza, W. P. Tekely, G. Smyk, A. Wrzyszcz, MAGISTRI NOSTRI: Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu. Seria pod redakcją Andrzeja Gulczyńskiego, PiP 2005, z. 4. rec. L. Górnicki, Magistri nostri. O profesorach Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, RPEiS 2005, z. 3. rec. M. Janiszewska, "Kronika Wielkopolski" 2006, nr 1.   
Katalogi wystaw:
 • Art and Time. Aleksander Szturman (1869-1944). Traveling Artist, (wespół z K. Karpińska, A. Kuszlis-Grygołowicz), Warszawa 2017.
 • Aleksander Szturman (1869-1944) Pragnienie tożsamości bez woli triumfu [w:] Aleksander Szturman (1869-1944) Malarstwo. Kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Białystok 2016. 
 • Edward Dwurnik. Wielki malarz treści, (wespół z W. Nowaczykiem), Poznań 2014.  
 • Barbara Houwalt 1911-2005. Mała retrospektywa, oprac. W. Szafrański, Śrem 2006.
 • Ildefons Houwalt 1910-1987. Katalog wystawy, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Poznań 2008
 • Łyk sztuki polskiej po 1945 r., Muzeum Śremskie, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, 2009.
Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych:
 • Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki, "Santander Art and Culture Law Review 2016 nr 1 (wespół z J. Andrzejewskim) 
 • Możliwości wystąpienia porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki. Uwagi wstępne, "Santader Art and Culture Law Review" 2016 nr 1 (wespół z A. Jagielską-Burduk i K. Jóźwiak)
 • Nowe zjawiska w obrębie przestępczości na rynku sztuki w Polsce [w:] Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, red. M. Trzciński, O. Jakubowski, Wrocław 2016.
 • Mity i patologie obrotu dziełami sztuki, Santander Art and Culture Law Review" 2015, nr 1
 • Od falsów z „3P” do „żyrandolowych” aukcji.  Nowe zjawiska na rynku sztuki, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2015, nr 3-4
 • Ochrona dziedzictwa kulturalnego a rynek sztuki Zagrożenia, korzyści, perspektywy [w:] Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, red. W. Pływaczewski, B.. Gadecki,  Warszawa 2015.
 • Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce [w:] Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, red. P.P. Maniurka, P. Stec, Opole 2015    
 • Poszukiwanie pozytywizacji rozstrzygnięć intertemporalnych. Na tropie regulacji intertemporalnych w XVIII i XIX w. [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcja, red. J. Mikołajewicz, Warszawa 2015
 • Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich, CPH 2015, z. 1.   
 • Sprzedaż muzealiów - niewykorzystana szansa czy brak konieczności, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne t. 3, Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne, Poznań 2014 (wespół z N. Fyderek)
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z perspektywy fałszerza - wokół art. 109a i 109b[w:]Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014.
 • Polish Price Paradox - o mechanizmach towarzyszących "polskim" dziełom sztuki na aukcjach zagranicznych. Korzyści i zagrożenia dla rodzimego rynku sztuki[w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. II, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2013.
 • Rynek sztuki - czy potrzebne są nowe regulacje prawne[w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. II, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2013.
 • Szturman Aleksander (1869-1944) malarz, PSB z. 200, T. 49.1., 2013.
 • Publiczne aspekty kolekcji prywatnych [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2012.
 • Sektor kultury- działalność kulturalna. Wokół problematyki prawnej [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2012 (wespół z A. Jagielską –Burduk).
 • Dekret o rejestracji  i zakazie wywozu dzieł sztuki z 1946 r. – czy praktyka rozmijała się z celami regulacji prawnej?, „Studia Iuridica Toruniensia” t. 10, 2012.
 • Józef Weyssenhoff a nowa formy rządu. Przyczynek do historii prawa czasów stanisławowskich [w:] Prawo i władza na przestrzeni wieków, Kraków 2012.
 • Fałszerstwa na polskim rynku sztuki po 1989 r. - etiologia zjawiska [w:] Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony, pod red. R. Krawczyka, Kraków 2012, s. 99-112.
 • Przeciwdziałanie fałszerstwom dzieł sztuki. Ku nowym rozwiązaniom prawnym [w:] Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria-praktyka-prawo, Warszawa 2012, s. 414-460.
 • Wpływ falsyfikatów na rynek sztuki. Siła prawa czy jego bezradność [w:] Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria-praktyka-prawo, Warszawa 2012, s. 44-61.
 • Od sprzedawania sztuki do rynku sztuki [w:] W stronę miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986-2011. Wybrane zagadnienia, pod red. W. Makowieckiego, Poznań 2011, s. 250-263.
 • Kontrowersyjna biografia Hieronima Stroynowskiego. Uwagi na marginesie książki Artura Jana Kukuły Hieronim hrabia Stroynowski. Prawnik-ekonomista-fizjokrata, CPH 2011, T. 63, z. 1, s. 451-463.
 • Certyfikaty dzieł sztuki w Polsce, "Człowiek i Dokumenty" 2011, nr 22, s. 29-40.
 • Handel dziełami sztuki w Polsce a gry rynkowe - zarys problematyki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.
 • Regulaminy aukcyjne na polskim rynku sztuki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.
 • Mechanizm tzw. budowania cen na polskim rynku sztuki, "Prawo Europejskie w Praktyce" nr 7-8, 2010
 • Adam Lityński a Kodeks Stanisława Augusta [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin/ red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010
 • Hasła - etyka konserwatorska, Polski Komitet Doradczy, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Leksykonie prawa ochrony zabytków pod red. K. Zeidlera, Wydawnictwo BECK 2010
 • (wespół z A. Jagielską) Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego. Uwagi wstępne [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Poznań 2009
 • Falsem po oczach, "Art&Business" 2009, nr 4.
 • Jeszcze raz o "Obywatelstwie w szlacheckiej Rzeczypospolitej" i Kodeksie Stanisława Augusta w tym względzie [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, pod red. M. Małeckiego, Bielsko-Biała 2009.
 • Józefa Weyssenhoffa prace o wolności słowa i druku, CPH 2008, T. LX, z. 2.
 • Aukcje w systemie Vickreya [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zwrotu kolekcji sarmackich portretów [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • (wespół z A. Jagielską) Darowizny na rzecz muzeów [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • Włodzimierz Bartoszewicz - absolwent Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, t. II, Poznań 2008.
 • Józef Wybicki - kodyfikator prawa polskiego w XVIII wieku, KMP 2008, nr 3.
 • Tadeusz Cyprian. Artystyczna dusza prawnika, KMP 2008, nr 3.
 • (wespół z M. Bugajewską) Od rolnictwa do malarstwa. Włodzimierz Bartoszewicz, "Art&Business" 2008, nr 10.
 • (wespół z A. Jagielską) Dotychczasowe koncepcje przeprowadzenia reprywatyzacji w Polsce [w:] Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej, W. Szafrańskiego, Poznań 2008.
 • Projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia. Próba oceny- kierunki zmian [w:] Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej, W. Szafrańskiego, Poznań 2008.
 • Problematyka rzeczy zabytkowych w projekcie ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia [w:] Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, pod red. E. Borkowskiej-Bagieńskiej, W. Szafrańskiego, Poznań 2008.
 • Kościoły i duchowni w projekcie konkursowym Wojciecha Olszowskiego do Kodeksu Stanisława Augusta [w:] Cuius regio, eius religio?, red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, t. II, Lublin 2008.
 • Teatr malowany - Ildefons Houwalt, "Art&Business" 2008, nr 3.
 • Aukcje w poznańskim Arsenale, "Art&Business" 2008, nr 1-2.
 • (wespół z A. Jagielską) Wykorzystanie funduszy UE w projektach renowacji obiektów zabytkowych w roku 2007, "Promocje Kujawsko-Pomorskie" nr 7-12, 2007.
 • SPAW, "Art&Business" 2007, nr 6.
 • (wespół z A. Jagielską i M. Skąpskim) Eksperci i ekspertyzy na rynku dzieł sztuki [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • (wespół z A. Jagielską) Rekompensata czy zwrot? Wokół problematyki zabytków ruchomych przejętych w trakcie realizacji reformy rolnej z 1944 r., [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • Uwagi o nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • Tadeusz Cyprian. Między fotografią a prawem, [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, pod red. W. Szafrańskiego, Poznań 2007.
 • Edward Stachura do Ildefonsa Houwalta. Nieznana korespondencja, "Topos" 2007, nr 1-2.
 • "Prawniczy światek" w osiemnastowiecznej Polsce, "Palestra" 2007, z. 1-2.
 • Czy potrzebny nam Vickrey?, "Art&Business" 2007, nr 1-2.
 • Casus Zajączkowskich. Uwagi o działalności sądu sejmowego, CPH 2006, T. LVIII, z. 1.
 • Slendziński contra Jachimowicz. Przyczynek do prawa autorskiego Polski międzywojennej, „Czasopismo Prawno Historyczne” 2005, T. LVII, z. 2 [druk 2006].
 • Fotografia czy prawo, "Art&Business" 2006, nr 10.
 • Kalambury kolorysty, "Art&Business" 2006, nr 9.
 • Pojęcie kodyfikacji w ujęciu historycznym, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. II, Poznań 2005.
 • Latine scire — znać łacinę, "Edukacja Prawnicza” 2005, nr 7 (73).
 • 4F+R, „Art&Business” 2005, nr 7-8.
 • Adwokatura w projektach do Kodeksu Stanisława Augusta, [w:] Księga jubileuszowa Prof. Jerzego Walachowicza, Poznań 2002.
 • Opieka w projekcie Wojciecha Prus Olszewskiego do Kodeksu Stanisława Augusta, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, T. VII, 2002.
 • Adwokaci w projekcie z 1792 r., „Palestra” 2002, z. 3–4.
 • Andrzej Kochler Barski, profesor prawa, królewski agent dyplomatyczny, „Kronika Wielkopolski” 2001, nr 2.
 • Kodeks Stanisława Augusta — stan badań, [w:] Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17–20 września 2000 r., red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, t. II, Katowice 2001.
 • Nieznane materiały do dziejów tzw. Kodeksu Stanisława Augusta, CPH T. 52, 2000, z. 1–2.
 • Wkład posłów poznańskich w dzieło kodyfikacji Sejmu Czteroletniego (nieznana mowa Antoniego Gliszczyńskiego), KMP 2000, t. 3.
 • List Magistratu miasta Poznania do Józefa Weyssenhoffa posła inflanckiego na Sejm Czteroletni, KMP 1999, t. 4.
 • Ustrój władz miejskich Poznania w latach 1793-1918, KMP 1999, t. l.
Recenzje i inne:
 • Interview: Grażyna Kulczyk talks to Marta Smolińska and Wojciech Szafrański, “My new things to do as Art project ripens”, "Santander Art and Culture Law Review" 2015/2
 • Rec. A. Jakubowskiego, State Succession in Cultural Property, "Santander Art & Culture Law Review" 2015 nr 1
 • "Dama" na liście skarbów, " Rzeczpospolita"   z 8 I 2014
 • Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne (rec. książki A. Szczekali), "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2013, z. 1-4 (wespół z K. Jóźwiak). 
 • Rec. A. Jagielska-Burduk, Zabytek ruchomy, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", 2012 t. 1.   
 • Rec. K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, RPEiS 2011, z. 4, s. 253-255.
 • Collegium Iuridicum Novum (sprawozdanie), RPEiS 2011, z. 1 (wespół z T. Sokołowskim).
 • Rec. S. Salmonowicz, Studia z historii prawa (XVI-XX wiek), CPH T. 62 2010, z. 2.
 • Sprawozdanie z konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny", CPH T. 62 2010, z. 2.
 • Rec. M. Drela, Własność zabytków, "Państwo i Prawo" 2007, z. 4.
 • Rec. M. Stanulewicz, Sądy i prawo w powstaniu styczniowym, CPH T. 58, 2006, z. 1.
 • Rec. A. Grzywacz, Obrót dziełami sztuki, RPEiS 2006, z. 1.
 • Rec. W. Kowalski, Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 12.
 • Rec. M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku, CPH T. 56, 2004, z. 2.
 • Bibliografia prac naukowych Prof. Bogdana Lesińskiego, CPH T. 53, 2001, z. 2.